Ordin 4916 privind organizare si calendar Evaluare Nationala 2020

ORDIN

privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a în anul școlar 2019-2020

Descarca document ordin-4916_2019-EN-Evaluare-nationala-VIII-2019-2020.pdf

în baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

ale Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),

având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, INTERIMAR emite prezentul ordin:

Art.1. Se aprobă Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a, în anul școlar 2019-2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2. Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a Vlll-a se desfășoară în anul școlar 2019-2020 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a Vlll-a în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a Vlll-a în anul școlar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.

Art.3. (1) Programele pentru disciplinele limba și literatura română și matematică, valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a Vlll-a în anul școlar 2019-2020, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4431/2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a în anul școlar 2014-2015.

 • Programa pentru disciplina limba și literatura slovacă maternă, valabilă pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a Vlll-a în anul școlar 2019-2020, este cea aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4924/2013 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a în anul școlar 2013-2014.
 • Programele pentru disciplinele la care se susține evaluarea națională pentru absolvenții clasei a Vlll-a în anul școlar 2019-2020, altele decât cele menționate la alin. (1) și (2), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a Vlll-a în anul școlar 2010-2011.

Art.4. (1) Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate elabora instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a.

 • Pentru elevii cu tulburări de învățare, adaptarea procedurilor de examinare respectă prevederile 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr.3124/2017.

Art.5. (1) Comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a răspund/răspunde pentru buna organizare și desfășurare a evaluării naționale.

 • Componența Comisiei județene/comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale, menționată la 8 alin.(1) din anexa nr.2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010, se completează cu un vicepreședinte - inspector școlar general adjunct sau inspector școlar.
 • în vederea pregătirii evaluării naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a, comisiile județene/comisia municipiului București creează două baze de date, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), la nivelul fiecărei unități de învățământ și la nivel județean/al municipiului București, conform solicitărilor Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale, care cuprind:
 1. date personale ale elevilor din clasa a Vlll-a;
 2. date personale ale profesorilor evaluatori, abilitați în domeniul evaluării.
 • Comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a asigură confecționarea ștampilelor-tip pentru evaluarea națională, care se aplică pe documentele de examen. Se confecționează două tipuri de ștampile rotunde, care vor avea următorul conținut:
 1. ștampila-tip pentru unitățile de învățământ/centrele de examen în care se organizează probe scrise pentru evaluarea Națională: „Evaluare Națională 2019 - C.E.”;
 2. ștampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: „Evaluare Națională 2019 - C.Z.E.”;
 • Ștampilele vor fi rotunde, cu diametrul de 25 mm și nu vor fi numerotate.

Art.6.(1) Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a stabilesc/stabilește componența comisiilor pentru evaluarea națională cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, cu respectarea principiilor competenței în evaluare și al compatibilității.

 • Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen, comisiile din centrele zonale de evaluare și comisiile din centrul de contestații județene/a municipiului București se compun din personal didactic care nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv printre candidații care participă la respectiva sesiune a evaluării naționale.
 • Personalul didactic care face parte din comisiile menționate în alin. (2) va da o declarație scrisă în care va menționa că nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv printre candidații care participă la respectiva sesiune a evaluării naționale. Declarațiile fac parte din documentele evaluării naționale.
 • Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educației Naționale.
 • Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare sunt stabilite de către comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a, prin tragere la sorți.
 • Tragerea la sorți se efectuează, în fiecare județ/în municipiul București, din lista alcătuită la nivel județean/al municipiului București, pe baza propunerilor primite de la unitățile de învățământ cuprinzând numele profesorilor care doresc să participe în comisiile pentru evaluarea națională și care, în sesiunile anterioare, au respectat prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale, urmând ca inspectorul școlar general să emită decizii scrise.
 • Tragerea la sorți se efectuează în ședință publică. Comisia județeană/a municipiului București invită, în scris, la tragerea la sorți, reprezentanți ai organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar, ai organizațiilor de părinți reprezentative, ai Consiliului județean/municipal al elevilor și ai mass-media.
 • Repartizarea pe comisii a cadrelor didactice se consemnează într-un proces-verbal, în care se menționează și persoanele aparținând societății civile care au participat la ședința publică de tragere la sorți. Procesul-verbal este semnat de membrii comisiei județene/a municipiului București, de persoanele invitate și de persoanele aparținând societății civile, care au participat la ședința publică de tragere la sorți.
 • Cadrelor didactice nominalizate ca asistenți le este interzisă intrarea în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum și cu ziare, reviste, cărți Materialele nepermise în sala de examen vor fi introduse într-un plic/o pungă, împreună cu un bilet/o etichetă pe care se notează numele și prenumele posesorului, care va fi păstrat până după predarea lucrărilor scrise într-o sală special stabilită pentru depozitarea obiectelor personale ale profesorilor asistenți, supravegheată de o persoană desemnată de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen.
 • Nu vor fi nominalizate în comisiile pentru evaluarea națională persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naționale, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au săvârșit abateri, respectiv au fost sancționate.
 • în unitățile de învățământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea și desfășurarea evaluării naționale, comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a pot/poate decide nominalizarea în comisiile pentru evaluarea națională a unor cadre didactice din alte unități de învățământ.
 • Comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a pot/poate decide suspendarea constituirii drept centre de examen, unități de învățământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea și desfășurarea evaluării naționale.

Art. 7. în cazul în care Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale decide ca evaluarea lucrărilor dintr-un județ/municipiul București să se facă în alt județ, transportul lucrărilor dintr-un județ/municipiul București în județul desemnat de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale pentru evaluarea inițială a acestora/rezolvarea contestațiilor și invers, precum și consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obținute de candidați la Evaluarea Națională se fac în conformitate cu procedura elaborată de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Art.8. (1) în procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, notele obținute se trec pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, și semnează, nota fiind înregistrată în catalogul evaluării naționale.

 • în cazul în care diferența între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4(patru) note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală care se trece pe lucrare și este înregistrată în catalogul evaluării naționale. Sub nota finală semnează cei patru evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces - verbal, semnat de cei amintiți anterior.
 • în cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluarea inițială. în situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații. Reevaluarea se face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare, în conformitate cu prevederile alin.(1) și (2). Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestații.
 • Nota obținută în etapa de soluționare a contestărilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.
 • Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale va transmite comisiilor județene/comisiei municipiului București, anexă la procedura specifică evaluării naționale, modelul borderoului de evaluare care va fi utilizat în centrele zonale de evaluare și în centrul de contestații județean/al municipiului București.

Art.9. (1) Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. în cazul candidatului minor declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali al acestuia.

 • Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale va transmite comisiilor județene/comisiei municipiului București anexe la procedura specifică evaluării naționale privind cererea-tip pentru depunerea contestației și declarația-tip menționată la alin. (1).

Art. 10. (1) Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ/centrele de examen în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a Vlll-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se predau, se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise ale candidaților.

 • Până la începerea probelor scrise, comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcționale de supraveghere video și audio.
 • Activitatea de monitorizare a desfășurării evaluării naționale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.
 • în vederea asigurării desfășurării corecte a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen și comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. în cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraudă, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile menționate la alin. (1) din unitatea de învățământ respectivă.
 • Dacă, în urma verificărilor menționate la alin. (3) și (4), se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare, comisia din unitatea de învățământ ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a Vlll-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.
 • în cazul în care verificările sunt făcute de către comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen, aceasta anunță comisia județeană/comisia municipiului București de organizare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a, care propune eventualele măsuri de sancționare și anunță, după caz, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Art.11. (1) Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop.

 • Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.
 • Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați , care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
 • Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
 • Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
 • încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise.
 • Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.
 • înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.
 • După parcurgerea pașilor menționați la alin. (8), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).

Art.12. (1) Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor, la art. 17 alin.(23) din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a Vlll-a în anul școlar 2010- 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010, pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la distribuirea subiectelor în săli.

(2) La părăsirea sălii de examen toți candidații predau, odată cu lucrările scrise și foaia/foile conținând subiectul de examen.

Art. 13. (1) Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și rezultatele obținute de aceștia în cadrul Evaluării Naționale, care se afișează atât în format letric, la avizierul unităților de învățământ/centrelor de examen, cât și pe pagina de internet a Ministerului Educației Naționale și a inspectoratelor școlare sunt următoarele: numele, inițiala tatălui și prenumele candidaților, unitatea de proveniență, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile "absent”, "eliminat din examen", după caz.

(2) Ștergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educației Naționale și a inspectoratelor școlare a informațiilor menționate la alin.(1) se realizează după împlinirea termenului de 2 ani de la data afișării. Afișarea în format letric, la avizierul unităților de învățământ/centrelor de examen a acestor informații se realizează pe o perioadă de o lună de la data afișării.

 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se aplică în mod corespunzător.
 • Comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen afișează, atât la avizier cât și pe ușile sălilor de examen, o notă de informare a persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal. Modelul notei de informare este stabilit și transmis comisiilor județene/comisiei municipiului București de către Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Art. 14. (1) Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor poate/pot solicita comisiei județene/comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii/propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale, după etapa de soluționare a contestațiilor. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

 • Solicitarea de vizualizare, menționată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.
 • Cu excepția candidatului sau a părinților/reprezentanților legali ai acestuia, pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor doar membrii comisiei județene/comisiei municipiului București de organizare a Evaluării Naționale sau cei ai Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor 6 alin. (10) și ale art. 9 alin. (25) din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a Vlll-aîn anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010.

Art.15. Direcția Generală Educație Timpurie, învățământ Primar și Gimnazial, Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul, Direcția Generală Economică, Centrul Național de Evaluare și Examinare,inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ/centrele de examen duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 16. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU INTERIMAR, Valer-Daniel BREAZ BUCUREȘTI

 

 

Anexa la OMEN nr.4916

privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019 - 2020

CALENDARUL

de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a, în anul școlar 2019-2020

 

02-05 iunie 2020

înscrierea la evaluarea națională

05 iunie 2020

încheierea cursurilor pentru clasa a Vlll-a

15 iunie 2020

Limba și literatura română - probă scrisă

17 iunie 2020

Matematica - probă scrisă

18 iunie 2020

Limba și literatura maternă - probă scrisă

22 iunie 2020

Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

22 iunie 2020

Depunerea contestațiilor (orele 14:00 - 20:00)

23-26 iunie 2020

Soluționarea contestațiilor

27 iunie 2020

Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

NOTĂ:

La solicitarea comisiilor județene/comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situații excepționale, prelungirea perioadelor de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.